Regulamin sklepu internetowego

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Internetowy sklep na stronie kobiecasila.pl prowadzony jest przez Gabrielę Kucę – prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PASJONATNIK GABRIELA KUCA, NIP nr 9372186359, REGON nr 123231342, siedziba ul. Tarnowska 107, Brzozówka, 33-140, wpisaną do Cedig 21.10.2014, nr tel. 534025530 zwaną dalej Sprzedawcą.
 2. Internetowy sklep na stronie kobiecasila.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet na podstawie niniejszego Regulaminu.
 3. Klientem sklepu internetowego na stronie kobiecasila.pl może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawnych.
 4. Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego na stronie kobiecasila.pl prowadzonego przez Sprzedawcę jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 5. Zawarcie umowy następuje przez:
 • złożenie zamówienia na stronie sklepu internetowego kobiecasila.pl
 • złożenie zamówienia i dokonanie zapłaty w ciągu 1 godziny od złożenia zamówienia w przypadku sprzedaży biletów/udziału w warsztatach na spotkania organizowane przez Sprzedawcę , czyli firmę PASJONATNIK GABRIELA KUCA, NIP 9372186359.
 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Miejsce wydania towaru musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedawca świadczy usługi i dostarcza rzeczy wolne od wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 5. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
 • potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail: zamówienia,
 • informacji o prawie odstąpienia od umowy,
 • linków do samodzielnego pobrania Regulaminu i formularza odstąpienia od umowy lub w formie plików PDF
 • dołączenia do zrealizowanego zamówienia Dowodu zakupu, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy (faktura jest wysyłana na życzenie klienta – proszę wpisać to w UWAGACH podając dane do faktury – informuję, że NIE JESTEM płatnikiem VAT).
 1. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.( chyba zbędne )
 2. Sprzedawca nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla towarów będących przedmiotem umowy.
 3. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
 4. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać rejestracji. Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie Internetowym. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.

 

§2 Składanie i realizacja zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  1. poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej www.kobiecasila.pl
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gabriela@kobiecasila.pl
  3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru oraz dokonanie zakupu poprzez Sklep Internetowy. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia emailem przesłanym na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu www.kobiecasila.pl zamieszczone przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, czas realizacji zamówienia i sposób dostawy.
 4. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury (Firma Pasjonatnik nie jest płatnikiem podatku VAT).
 5. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia przez Klienta do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę – uwzględniane są tylko dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu dostępnych towarów zamówienia.
 6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w ust. 5 Sprzedawca poinformuje o tym Klienta pocztą elektroniczną, na adres podany przy rejestracji Konta lub przy składaniu zamówienia. W takiej sytuacji Klient może odstąpić od umowy i otrzymać zwrot całej zapłaconej kwoty lub wyrazić zgodę na przedłużenie Czasu realizacji zamówienia.
 7. Zamówione towary dostarczane są:
 • przesyłką pocztową lub kurierską;

Przy odbieraniu przesyłki z poczty lub od kuriera prosimy o dokładne sprawdzenie czy towar nie uległ uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy towar jest uszkodzony należy poinformować o tym pracownika poczty lub kuriera i sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

 1. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sprzedawca zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.

 

 §4 Sposób i termin zapłaty

 1. Możliwe są następujące formy płatności:
  1. przelewem na rachunek bankowy (przedpłata) – po złożeniu zamówienia w naszym sklepie internetowym, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.
  2. e-przelewem, kartą płatniczą lub kartą kredytową za pośrednictwem PayPro S.A.

  3. e-przelewem, kartą płatniczą lub kartą kredytową za pośrednictwem systemu PayPal, w szczególności jeśli dotyczy płatności cyklicznych
 1. Zapłata powinna nastąpić w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia. Zapłata za bilet na spotkanie organizowane przez Sprzedawcę powinna nastąpić w ciągu 1 godziny od daty złożenia zamówienia. Brak zapłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z odstąpieniem od umowy, o ile Sprzedawca z Klientem nie ustalą inaczej w formie pisemnej.

 

§5 Reklamacje 

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanego towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)
 2. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru. W takim przypadku Klient powinien przesłać lub dostarczyć Sprzedawcy reklamowany towar wraz z dowodem zakupu i opisem stwierdzonych wad. Reklamowany towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy: PASJONATNIK Gabriela Kuca, ul. Tarnowska 107, Brzozówka 33-140.
 3. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. Sprzedawca niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 4. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy towar na wolny od wad, usunąć wadę albo obniżyć cenę towaru w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji Klienta.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.
 6. Koszty związane z dostarczeniem lub przesłaniem reklamowanego towaru Sprzedawca zwraca Klientowi po rozpatrzeniu reklamacji.
 7. W przypadku przedmiotu umowy, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta (gwaranta) szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji. Klient może zgłaszać swoje roszczenia wynikające gwarancji również do Sprzedawcy, lecz w takim wypadku Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację gwarantowi. Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta oraz z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 

§6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pocztą pisemnego oświadczenia przed jego upływem.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres PASJONATNIK Gabriela Kuca, ul. Tarnowska 107, Brzozówka 33-140.
 4. Konsument zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy towar nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: PASJONATNIK Gabriela Kuca, ul. Tarnowska 107, Brzozówka 33-140.
 6. Zwrócony towar powinien być w stanie niezmienionym. Sprzedawca potwierdzi Klientowi zwrot świadczenia.
 7. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym najtańszy oferowany przez Sprzedawcę koszt dostarczenia towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Konsument ponosi koszty zwrotu towaru Sprzedawcy.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do sprzedaży udziału w warsztatach oraz spotkaniach online. 

 

§7 Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sklep, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Składając zamówienie Klient, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez PASJONATNIK Gabriela Kuca, ul. Tarnowska 107, Brzozówka 33-140 wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

 1. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym Listu w butelce, czyli newslettera o innym charakterze niż handlowy.
 2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
 3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sklep zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
 5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.
 6. Sprzedawca wykorzystuje pliki „cookies”.

 

§8 Usługi nieodpłatne świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  1. Prowadzenie Konta Klienta;
  2. Newsletter;
 2. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych §2 Regulaminu.
 3. Klient w każdym czasie może żądać usunięcia Konta Klienta,
  1. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas Rejestracji aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 4. Wysyłanie Listu w butelce (newslettera) polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy oraz o artykułach i inspiracjach ze strony www.kobiecasila.pl
 5. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a (Listu w butelce) przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

 

§9 Postanowienia końcowe

 1. Sklep może dokonać zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn: zmiany lub wprowadzenia nowych, wiążących Sklep powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub orzeczeń sądów mających wpływ na zasady i warunki sprzedaży konsumenckiej, zmiany warunków oferowanych przez Sklep produktów i usług oraz poszerzenia oferty produktowej Sklepu.
 2. O wprowadzonych do regulaminu zmianach Sklep zobowiązuje się powiadomić Klientów przez zamieszczenie Regulaminu na stronie internetowej www.kobiecasila.pl